Regulamin 2018-03-03T11:27:40+00:00

REGULAMIN

§ 1 Oferty i składanie zamówienia

1.1 Umowa sprzedaży tworzona jest wyłącznie na podstawie naszego pisemnego potwierdzenie lub dostawy towarów, co definiuje treść umowy.

1.2 Obustronne uzgodnienia, poprawki i uzupełnienia umowy są ważne tylko jeśli zostały potwierdzone na piśmie przez naszą stronę. To samo dotyczy gwarancji charakterystyk i odstąpienia od wymogu zastosowania formy pisemnej.

§ 2 Warunki płatności, ceny

2.1 Ceny są ustalane zgodnie z normą ex works i nie zawierają żad­nych kosztów dodatkowych są cenami brutto.

Ceny podane są w PLN. Ceny mogą się zmieniać bez uprzed­niego powiadomienia.

2.2 Jeśli termin płatności zostanie przekroczony, klient ma obowią­zek zapłaty odsetek od ceny zakupu, zgodnie ze stopą procen­tową stosowaną przez bank do obsługi zadłużenia.

2.3 Jeśli sytuacja finansowa klienta i/lub jego wypłacalność pogor­szy się po podpisaniu umowy, jesteśmy uprawnieniu do docho­dzenia naszych praw, zgodnie z Artykułem 321 Niemieckiego

Kodeksu Handlowego (niem. BGB) lub na podstawie prawa częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy.

§ 3 Zachowanie tytułu własności, przekazanie

3.1 Klient nie może wystąpić z powództwem wzajemnym w celu odmowy lub wstrzymania płatności ani potrącenia, z wyjąt­kiem sytuacji, gdy spór nie dotyczy podstaw ani sumy takiego powództwa wzajemnego lub gdy powództwa wzajemne są prawnie wiążące.

3.2 Powództwa klienta wysunięte przeciwko nam nie mogą być przenoszone bez naszej zgody.

§ 4 Okres dostawy, upływ terminu

4.1 Okres dostawy liczy się od otrzymania potwierdzenia naszego zamówienia przez klienta.

4.2 Termin dostawy zostaje zachowany, jeśli przedmiot dostawy opuści naszą siedzibę lub zostanie zakomunikowana jego goto­wość do wysyłki przed upływem tego terminu.

4.3 Termin dostawy jest przesuwany proporcjonalnie do okolicz­ności w przypadku działań przemysłowych — w szczególności strajków i blokad — i nieprzewidzianych przeszkód pozostają­cych poza naszą kontrolą, w zakresie, w którym takie prze­szkody wywierają znaczny wpływ na producenta lub wysyłkę przedmiotu dostawy. To samo dotyczy sytuacji, gdy nasi

dostawcy zostali dotknięci takimi wydarzeniami.

Nie odpowiadamy za wyżej wymienione okoliczności, jeśli występują one podczas okresu opóźnienia. Wszelkie uzgod­nione kary umowne nie mają w takich okolicznościach zasto­sowania.

4.4 Przestrzeganie terminu dostawy zakłada z góry wypełnienie zobowiązań przez klienta, wynikających z umowy.

§ 5 Przeniesienie ryzyka i przyjęcie, obowiązek sprawdzenia towarów i zaraportowanie wad, odbiór

5.1 Ryzyko przenoszone jest na klienta nie później niż wysyłka dostarczanych pozycji. Należy pamiętać, że dotyczy to również sytuacji, gdy wykonywane są dostawy częściowe lub dostar­czamy inne usługi. Zwroty dokonywane są na ryzyko klienta.

5.2 Mogą być dokonywane dostawy częściowe. § 8.1 ma pierw­szeństwo.

5.3 Klient ma obowiązek dokonania szczegółowego przeglądu przedmiotu dostawy podczas jej przyjęcia i zaraportowania wszelkich wad lub błędów dostawy, braków lub nadmiaru na piśmie w ciągu 10 dni. Takie raporty muszą być uzasadnione. Przedmiot dostawy uznaje się za odebrany po upływie tego okresu. W przypadku wad ukrytych, ciężar dowodu leży po stronie klienta.

5.4 Odbiór może zostać wstrzymany tylko z powodu wad materia­łowych.

§ 6 Zachowanie tytułu własności

6.1 Zachowujemy tytuł własności przedmiotu dostawy, aż do usta­lenia wszystkich odpowiedzialności od — obecnej lub przyszłej — relacji gospodarczej (łącznie ze wszystkimi roszczeniami doty­czącymi bieżącego salda kont).

6.2 Klient może rozporządzać przedmiotem dostawy w ramach zwykłej działalności gospodarczej i, w przypadku połączenia lub mieszania z innymi przedmiotami, przekazać nam tytuł pro­porcjonalny do nowej rzeczy. W przypadku sprzedaży klient przypisuje nam roszczenie zapłaty, zgodnie z naszym propor-

cjonalnym tytułem, do naszej sumy faktury zawczasu jako zabezpieczenie. Niniejszym akceptujemy takie przypisanie.

6.3 Jeśli klient narusza warunki umowy, w szczególności warunki

płatności, jesteśmy upoważnieniu do odzyskania dostawy po wystosowaniu wypowiedzenia a klient jest zobowiązany to wypełnić. Ani wykonywanie naszych praw do utrzymania

tytułu własności ani przejęcie przedmiotu dostawy nie oznacza wycofania się z umowy, jeśli nie ma zastosowania Niemiecka Ustawa o Płatnościach Ratalnych (niem. Abzahlungsgesetz).

§7 Odpowiedzialność za wady dostawy

W przypadku wystąpienia wad dostawy, które obejmują brak wyraźnie zagwarantowanych charakterystyk, nasza odpowie­dzialność jest następująca, z wyłączeniem innych roszczeń, bez uszczerbku dla § 8 w zakresie w jakim przedmiot dostawy nie jest akceptowany zgodnie z warunkami zawartymi w § 5.3.

7.1 Jeśli można udowodnić, że takie części wykazują wadę, za

którą ponosimy winę, w ciągu 6 miesięcy od dostawy i jeśli ta wada została zakomunikowana nam bez opóźnienia na piśmie, wówczas wszystkie takie części są do naprawienia lub

do ponownego dostarczenia w zależności, od tego co uznamy za odpowiednie. Przejmujemy tytuł własności wymienionych części. W przypadku produktów materiałowych strony trzeciej nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odpowiedzialno­ści odszkodowawczej, do której jesteśmy upoważnieni w sto­sunku do naszych dostawców.

7.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty powstałe z powodu naturalnego zużycia, nieprawidłowego użytkowania lub nie­prawidłowego montażu, oddania do eksploatacji lub obsługi, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie straty są wyraźnie spowodowane przez wadę naszej części.

7.3 Klient ma obowiązek zapewnienia nam czasu i warunków umożliwiających przeprowadzenie naprawy i wymianę dostaw, które zostały uznane za konieczne w granicach naszego osądu,

niedotrzymanie tego punktu spowoduje zwolnienie nas z odpowiedzialności za wady.

7.4 Gwarancja udzielona na wymianę pozycji i naprawę jest usta-

lona na 3 miesiące lub do czasu wygaśnięcia oryginalnego okresu gwarancji przedmiotu dostawy, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

7.5 Wszelkie nieprawidłowe modyfikacje lub prace serwisowe przeprowadzane przez klienta lub stronę trzecią bez naszej wcześniejszej akceptacji powodują utratę wszystkich naszych odpowiedzialności za konsekwencje takiej pracy.

7.6 Inne roszczenia po stronie klienta, w szczególności obejmujące roszczenia odszkodowawcze za straty nie powstałe wskutek samego przedmiotu dostawy, zostają wykluczone.

§ 8 Prawo klienta do odstąpienia, inne odpowiedzialności

8.1 Klient może odstąpić od umowy, jeśli nie możemy definitywnie zapewnić pełnego jej wykonania przed przeniesieniem ryzyka. To samo dotyczy sytuacji naszej niezdolności. Klient może rów­nież odstąpić od umowy w przypadku złożenia zamówienia na

identyczne pozycje, gdzie wykonanie jednej części zamówie­nia jest niemożliwe pod względem ilości a klient ma prawnie uzasadniony powód do odrzucenia dostawy częściowej; jeśli taka sytuacja nie występuje, klient może obniżyć odpowiednio zamówienie zapłaty, jeśli obie strony tak uzgodniły.

8.2 Jeśli niemożliwość wykonania umowy powstaje w wyniku póź­nego odbioru lub z winy klienta, ten ostatni ma obowiązek dokonania zapłaty.

8.3 Klient może odstąpić od umowy po wygaśnięciu, bez podejmo­wania działań i przez nasze uchybienie, trzeciego odpowied­niego wydłużenia przez klienta do zapewnienia naprawy lub dostawy zamiennej, w celu naprawienia wady, za którą pono­simy winę, zgodnie z warunkami dostawy. Prawo klienta do odstąpienia od umowy jest również zagwarantowane w przy­padku trzeciego niewykonania naprawy lub dostawy zamien­nej w innym kontekście.

§ 9 Prawo autorskie

9.1 Nasze projekty, próbki, modele, narzędzia i tym podobne, są naszą własnością intelektualną. Nawet jeśli takie działanie nie jest zabronione przez określone prawa własności, klient nie może ich kopiować, wykorzystywać w innych formach ani przedrukowywać, przekazywać stronom trzecim w zamian za zapłatę lub bez zapłaty, ani wykorzystywać ich w żaden inny sposób niż wyszczególniony w zawartej umowie.

9.2 Klient ponosi odpowiedzialność za złożone zamówienia zgod­nie ze specyfikacjami (łącznie z rysunkami, próbkami). Prawa własności nie są w tej sytuacji naruszane.

§ 10 Właściwość sądowa, prawo, zastosowanie niniejszych ogól­nych warunków handlowych

10.1 Umowa podlega prawu niemieckiemu. Właściwym sądem jest sąd w Neustadt am Rübenberge.

10.2 Sprzeczne ogólne warunki handlowe są nieważne, także gdy niniejsze ogólne warunki handlowe nie określają faktycznego stanu rzeczy

Informacje Prawne
Artex®, Splitex®, Rotofix® i Giroform® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy AmannGirrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE · Zeiser® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Zeiser Dentalgeräte GmbH, 71282 Hemmingen, DE · Quicksplit® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hans Roßner und Sohn GmbH, 87700 Memmingen, DE · KaVo® i Protar® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE · SAM® i Axiomatic® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SAM Prazisionstechnik GmbH 82131 Gauting, DE · Dentatus® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Dentatus International AB, Hägersten, SE · Adesso Split® i Adesso Multisplit® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy K. Baumann, 75210 Keltern, DE · Degussa® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Evonik Degussa GmbH, 45128 Essen, DE · dentobase® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy dentona AG, 44227, Dortmund, DE · Freuding® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy FREUDING LABORS GmbH Laboreinrichtungen, 87778 Stetten, DE · Zubler® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Zubler Gerätebau GmbH, 89081 Ulm, DE · Dental Art® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENTAL ART S.P.A., DENTAL ART S.P.A., 36030, MontecchioPrecalcino (VI), IT · Bego® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, 28359 Bremen, DE · Heraeus® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Heraeus Holding GmbH, 63450 Hanau, DE · CORSOART®, CORSOFIX®, ARTIDISC® i DIVARIO® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy C. Althaus, 31515 Wunstorf, DE